BTvizyon 2022 Adana
29 Eylül 2022 / Perşembe 10:00
Etkinlik Geçti
Kayıt Ol

BTvizyon Anadolu Toplantıları, kurumların gelecek vizyonlarını, teknolojik çözümlerini ve yeniliklerini hedefledikleri katılımcı kitle ile paylaştıkları ortamlardır. Mart 2020 itibarı ile pandemin getirdiği zorunluluklar ile köklü BTvizyon ürünü dijitalleşerek sektöre bu yeni kavramı getiren öncü marka olmuştur.

Şimdi ise BTvizyon dijital etkinlikleri tüm hızıyla devam ederken Anadolu’da fiziksel olarak gerçekleşecek etkinlik programları ile yeniden ajandalarınıza giriyor.

Bu toplantılar, bilişim teknolojileri sağlayıcılarının, hedefledikleri potansiyel kullanıcılar ile gelecek vizyonlarını paylaştıkları, ürünlerinin ve çözümlerinin tanıtımını yaptıkları ve örnek uygulamalarını gösterdikleri buluşma ve pazarlama platformlarıdır.

2002 yılında Anadolu'nun çeşitli illerinde gerçekleşmeye başlamış olan BTvizyon etkinliklerinde sağlayıcılar, onbeş dakikalık zaman dilimlerinde teknoloji sunumlarını yaparak, çözüm gösterileri alanlarında ürünlerini ve çözümlerini tanıtırken, mevcut ve aday müşterileriyle birebir yüz yüze görüşme olanağı bulmaktadırlar.

Program, Sponsor ve Konuşmacılar Hakkında Tüm Detaylar İçin TIKLAYINIZ.

Adana, ,
Sheraton Grand Adana Hotel

Kayıt Ol


6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Bilişim Zirvesi Etkinlik Şirketi tarafından detayları www.bilisimzirvesi.com.tr/kvkk sayfasında açıklanan hususları onayladığımı kabul ve beyan ediyorum.
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bilişim Zirvesi Etkinlik Organizasyon Ltd. Şti. (Mersis No: 0175043326000012) (“Bilişim Zirvesi”) ya da (“Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca; gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1.KİŞİSEL VERİ, VERİ İŞLEYEN, VERİ KAYIT SİSTEMİ

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununda tanımlanan her türlü bilgi kişisel veri olarak kabul edilir. Veri İşleyen; Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi. Veri kayıt sistemi; kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir.

2.KİŞİSEL VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

Tarafınıza ait kişisel veriler, Bilişim Zirvesi tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek ve aktarabilecektir. Veri Sorumlusu; 6698 Sayılı KVKK’nun 10.1 Maddesi “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü, keza aynı kanunun 3.1.ı maddesi ise veri sorumlusu: “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Kanunun mezkur uygulaması bakımından Veri Sorumlusu; yasal mevzuata uygun şekilde ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyet sürdüren Bilişim Zirvesi Etkinlik Organizasyon Ltd. Şti.’dir.

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN TANIMI

Tarafınıza ait kişisel veriler, Bilişim Zirvesi ürün. hizmet, etkinlik, organizasyon ve tanıtımlarından yararlanmaktayken bizlerle paylaşmış olduğunuz adınız, soyadınız, kimlik numaranız, unvanınız, işyeriniz, adresiniz, telefon numaranız ile elektronik posta adresi gibi iletişim bilgileriniz, katıldığınız etkinliğin adı, etkinlik sırasında toplanan veriler ile çekilen fotoğraf ve videolar ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla KVKK’nunda tanımlanan kişisel veri tanımına giren, Bilişim Zirvesi Etkinlik Ve Organizasyon Ltd. Şti.nin söz konusu faaliyet ve etkinliği gerçekleştirmesi için ihtiyacı olan her türlü veriden oluşmaktadır.

4.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kişisel verilerinizi, 6698 Sayılı KVKK’nun 4, 5 ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun olarak; Bilişim Zirvesi Etkinlik Organizasyon Ltd. Şti. web sitesi ve/veya mobil uygulamalar üzerinden ürün, hizmet, etkinlik, organizasyon ve tanıtımlarından yararlanmakta olan üye, katılımcı veya ziyaretçinin kimlik bilgilerini teyit etmek; iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; bilgilerinizi çözüm ortaklarımıza iletmek; üye, katılımcı ve ziyaretçilerimizle iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, etkinlik ve organizasyonları aktarmak; elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek; üyelerimizin, katılımcılarımızın ve ziyaretçilerimizi tanıyabilmek, memnuniyetini arttırabilmek ve amacımızla ilintili çeşitli tanıtım, reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek; anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından üyelerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili üyelerimizi, katılımcılarımızı ve ziyaretçilerimizi bilgilendirebilmek, ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmek, üye, katılımcı ve ziyaretçi şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek; yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek; dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek amaçlarıyla tüm faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde, keza etkinlik alanının düzenlenmesi, katılımcıların belirlenmesi, katılımcı kitlesinin analizi, daha sonraki etkinlikler için fikir yürütülmesi, yaka kartı ya da katılımcı listelerinin oluşturulması amacıyla işlemekteyiz.

5.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ

Bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kalmak kaydıyla; ticari faaliyetimiz gereklilik ölçütlerinde ve keza düzenlenen etkinlik ve organizasyon süresince genel güvenliğin ve düzenin sağlanması amacıyla etkinlik alanı sahibi, etkinlik iş birliği ortakları veya sponsorları gibi üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Aynı zamanda ödeme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi, muhasebe faaliyetlerinin yürütülmesi ve bulut hizmetlerinin sağlanabilmesi amacıyla bahse konu hizmetlerin alındığı çalışma ortaklarımız ile de kişisel verileriniz paylaşılmaktadır. Ayrıca, etkinlik kapsamında elde edilen fotoğraf, video gibi kişisel verileriniz etkinliğin veya kurumun tanıtımı, bilgilendirilmesi ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile sosyal medya hesapları (facebook, twitter, instagram, youtube, google gibi) aracılığı ile paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz Şirketimiz ve şirketimizle ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve şirket stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

6.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ DAYANAĞI

Kişisel Verileriniz, Ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve sağlıklı iletişimin sağlanması amacıyla Bilişim Zirvesi Etkinlik Organizasyon Ltd. Şti. tarafından “Etkinlik Kayıt Formu” ile internet sitesi veya e-posta aracılığıyla elektronik olarak ya da telefon aracılıyla sözel olarak toplanmaktadır. Kişisel Verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden ve ilgili yasal mevzuat gereği doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla toplanmakta, işlenmekte, açıklanmakta ve aktarılmaktadır.

7.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI VE SÜRESİ

Bilişim Zirvesi olarak, Kişisel Verilerinizi yetkisiz erişime, kullanıma ve açıklanmaya karşı korumak için çeşitli güvenlik önlemleri uygulamaktayız. Bunları erişim kontrolleri, parolalar, düzenli güvenlik değerlendirmeleri gibi uygun güvenlik standartları olarak genel kabul görmüş teknik ve kurumsal önlemler takip etmektedir. Kişisel verilerinizi, daha kısa veya daha uzun bir saklama süresi gerekmedikçe veya geçerli yasa kapsamında izin verildiği ölçüde, bu beyanda belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu müddetçe saklamaktayız. Buna göre başta yasal zamanaşımı süreleri olmak üzere, kanunda öngörülen süreleri ve verinin işlenmesi için gereken sürelerde saklamaktayız.

8.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUNİ HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi man@bilisimzirvesi.com.tr e-posta göndererek tarafımıza iletebilirsiniz. Bilişim Zirvesi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir. Kişisel Veri sahibi gerçek kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunun’nun 11.Maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir: Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

9.AVRUPA BİRLİĞİNDE YERLEŞİK KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Avrupa Birliği (“AB”) tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulan Avrupa Birliği “Genel Veri Koruma Tüzüğü” (“GDPR”) “Genişletilmiş Etki Alanı” kuralını ilke olarak benimsemiş ve bu ilke gereğince Avrupa Birliği’nde yerleşik olmasa dahi Avrupa Birliği ülkelerine bağlı kişilere mal veya hizmet sunan veri sorumlularının GDPR kapsamında olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle “Bilişim Zirvesi” tarafından kişisel verileri işlenen Avrupa Birliği’ne bağlı gerçek kişilerin kişisel verileri, KVKK’nun yanı sıra GDPR kapsamında da korunmaktadır. GDPR kapsamında korunan veri sahipleri, KVKK tarafından kendisine tanınan haklara ek olarak aşağıda belirtilen haklara da sahip olup bu doğrultuda da Bilişim Zirvesi’ne yönelik aşağıda yazılı hak ve taleplerde bulunabilirler: Veri sahibinin Bilişim Zirvesi’nin işlemekte olduğu kişisel verileri silmesini, belirli istisnalara tabi olarak işlemesini veya işlemeyi durdurmasını isteme, Bilişim Zirvesi'nin verileri pazarlama amacıyla kullanmayı durdurmasını isteme, Bilişim Zirvesi tarafından işlenmekte olan kişisel verilerin kendisine gönderilmesini veya başka bir veri sorumlusuna iletilmesini isteme, Herhangi bir sebeple Bilişim Zirvesi tarafından veri sahibinin kişisel verilerine erişiminin engellenmesi durumunda, erişimin engellenme sebebine yönelik bilgi alma. Kişisel Veri sahibinin sözkonusu taleplerinin bir maliyet gerektirmesi halinde Bilişim Zirvesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret ve masraf talep etme hakkına sahiptir.

Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik
Açık Rıza Beyanı
Bilişim Zirvesi tarafından hazırlanan BTVizyon Dijital , Dijital Arena, BThaber, Bilişim 500 Ödül töreni ve Bilişim Zirvesi etkinlik katılımcılarına yönelik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni okudum. Bu kapsamda, kişisel verilerimin silinmesi, anonimleştirilmesi veya yok edilmesi için talepte bulunmadığım sürece veri işleme faaliyetlerine Bilişim Zirvesi tarafından devam edilebileceğini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan Bilişim Zirvesi Etkinlik Katılımcılarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni sınırları çerçevesinde iletişim bilgilerimin,
Etkinlik sonrası anket ve değerlendirme çalışmaları ile katıldığım etkinliğe ait ileti ve duyuruların gönderilmesi amacıyla işlenmesine,
İlgi alanımda olan daha sonra düzenlenecek etkinliklerden haberdar edilebilmem için işlenmesine,

Onay Veriyorum

Powered By BUBERKA YAZILIM